1. Home
  2. /
  3. Πολιτική Απορρήτου
Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΚΠΔ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα πολιτική περιγράφει το πλαίσιο βάσει του οποίου συλλέγω, διατηρώ και χρησιμοποιώ τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μου.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς επικοινωνίας, προετοιμασίας προσφορών, φορολογικών αρχείων κ.λπ.:

 

ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για δεδομένα σε μεταφρασμένο περιεχόμενο: εγώ προσωπικά

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: info@nzouvanistranslations.com

 

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ;

Για την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών, ενδέχεται να συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Προκειμένου να διεκπεραιώσω τις εργασίες που μου αναθέτετε, θα χρειαστώ τα ακριβή στοιχεία επικοινωνίας σας. Αυτά περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ταχυδρομική σας διεύθυνση κ.λπ. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από όλους τους πελάτες όταν επικοινωνούν μαζί μου για να μου αναθέσουν κάποια εργασία. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς των κατάλληλων διευθετήσεων, για να μπορέσω να εκτελέσω την εργασία που μου ζητήσατε, για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο ή την ολοκλήρωση της εργασίας και για την αποστολή μεταφράσεων σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε έντυπη μορφή με ταχυμεταφορά ή μέσω ταχυδρομείου. Τα εν λόγω δεδομένα αποθηκεύονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και, πιο συγκεκριμένα, τοπικά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή στο βιβλίο διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου. Μόνο εγώ έχω πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας δεν αποκαλύπτονται ποτέ σε τρίτους.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ  

Τα φορολογικά σας στοιχεία είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της τιμολόγησης των εργασιών που εκτελούνται. Αυτά περιλαμβάνουν το όνομα-επώνυμο ή την εταιρική σας επωνυμία, το επάγγελμα ή τον τομέα απασχόλησης, τον φορολογικό σας αριθμό, στοιχεία της εφορίας, έδρα ή διεύθυνση κατοικίας κ.λπ. Όλοι οι πελάτες παρέχουν αυτά τα δεδομένα όταν ανατίθεται μια εργασία. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την έκδοση των απαιτούμενων από το νόμο εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις), την αποστολή προσφορών και την υποβολή των απαιτούμενων από το νόμο φορολογικών δηλώσεων. Τα φορολογικά σας στοιχεία αποστέλλονται σε έναν λογιστή με τον οποίο συνεργάζομαι, ώστε ο τελευταίος να χειριστεί τις φορολογικές μου υποθέσεις με τον τρόπο που επιτάσσει ο νόμος.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Σε πολλές περιπτώσεις τα κείμενα που έχετε στείλει για μετάφραση περιέχουν προσωπικά δεδομένα δικά σας ή τρίτων. Τα πιστοποιητικά είναι έγγραφα αυτού του τύπου. Ορισμένα κείμενα μπορεί επίσης να περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα. Προκειμένου να παράσχω την υπηρεσία, που ζητάτε (μετάφραση), είμαι υποχρεωμένος να αποθηκεύσω και να επεξεργαστώ τα προσωπικά δεδομένα και τα ευαίσθητα δεδομένα που περιέχονται στα προς μετάφραση έγγραφα. Η αποθήκευση και η επεξεργασία γίνονται τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μου, στον οποίο έχω πρόσβαση μόνο εγώ.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 15 ετών συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο με την έγκριση ή τη συγκατάθεση των γονέων τους.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ & ΑΡΧΕΙΑ COOKIES

Κατά την πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο, ενδέχεται να συλλέγονται πληροφορίες για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται με τρόπο που δεν επιτρέπει την ταυτοποίησή σας ως φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται τον ιστότοπο (δηλ. εφαρμόζεται ανωνυμοποίηση δεδομένων). Κατά την πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο, ενδέχεται να αποθηκευτούν cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που ένας ιστότοπος (δηλαδή ο διακομιστής ιστού) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, έτσι ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στον ιστότοπο, ο τελευταίος να μπορεί να ανακτήσει αυτές τις πληροφορίες και να προσφέρει στους χρήστες σχετικές υπηρεσίες. Αυτά τα cookies μπορούν να αποθηκευτούν μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτό δεν απαιτείται, με άλλα λόγια στην περίπτωση των cookies που θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για τη σύνδεση με τον ιστότοπο ή την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου. Εάν επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μου χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας ή μέσω ενός συνδέσμου προς το ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί στον ιστότοπο ούτε θα μεταφερθεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Καν. (ΕΕ) 2016/679 / ΓΚΠΔ) και του νόμου 4624/2019, ο οποίος θέσπισε μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού στην επικράτεια της Κύπρου. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα είναι δυνατή μόνο από εμένα και σε ορισμένες περιπτώσεις από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες που παρέχουν κατάλληλες εγγυήσεις εμπιστευτικότητας σε σχέση με την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών δεν πωλούνται, δεν εκμισθώνονται, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και δεν δημοσιοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο.

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών που ζητήθηκαν ή για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Εάν ο ιστότοπός μου περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που διαχειρίζονται τρίτοι ή οργανισμοί, την ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο ο εν λόγω ιστότοπος διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα και τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις προστασίας δεδομένων φέρει αποκλειστικά ο διαχειριστής του εν λόγω ιστότοπου.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Η παρούσα πολιτική για τα cookies εξηγεί τι είναι τα cookies και πώς χρησιμοποιούνται, τους τύπους των cookies που χρησιμοποιούνται, δηλαδή τις πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση των cookies και πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες, καθώς και πώς μπορείτε να ελέγξετε τις προτιμήσεις των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης, αποθήκευσης και ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας από τη Δήλωση Cookies στον ιστότοπό μου. Η συγκατάθεσή σας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο: https://nzouvanistranslations.eu

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση μικρών πληροφοριών. Αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν ο ιστότοπος φορτώνεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτά τα cookies βοηθούν στην ορθή λειτουργία του ιστότοπου, τον καθιστούν ασφαλέστερο, παρέχουν καλύτερη εμπειρία χρήσης και κατανοούν την απόδοση του ιστότοπου και αναλύουν τι λειτουργεί και πού χρειάζεται βελτίωση.

 

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ COOKIES;

Όπως οι περισσότερες διαδικτυακές υπηρεσίες, ο ιστότοπός μου χρησιμοποιεί cookies πρώτου μέρους και τρίτων μερών για διάφορους σκοπούς. Τα cookies πρώτου μέρους είναι ως επί το πλείστον απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου και δεν συλλέγουν κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα cookies τρίτου μέρους που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μου χρησιμεύουν κυρίως για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του ιστότοπου, του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μου, τη διατήρηση της ασφάλειας των υπηρεσιών μου, την παροχή διαφημίσεων που είναι σχετικές με εσάς, και εν γένει την παροχή καλύτερης και βελτιωμένης εμπειρίας χρήστη και την επιτάχυνση των μελλοντικών αλληλεπιδράσεών σας με τον ιστότοπό μου.

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΛΕΓΞΩ ΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ COOKIES;

Σε περίπτωση που αποφασίσετε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας αργότερα κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας, μπορείτε να κάνετε κλικ στην καρτέλα “Πολιτική Απορρήτου” στην οθόνη σας. Αυτό θα εμφανίσει ξανά την ειδοποίηση συγκατάθεσης που θα σας επιτρέψει να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ή να αποσύρετε εντελώς τη συγκατάθεσή σας. Επιπλέον, τα διάφορα προγράμματα περιήγησης παρέχουν διαφορετικές μεθόδους για τον αποκλεισμό και τη διαγραφή των cookies που χρησιμοποιούνται από ιστότοπους. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να αποκλείσετε/διαγράψετε τα cookies.